Web các đơn vị Uneti

Lượt xem: 3573

Danh sách các website của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

 

STT

Tên đơn vị

Tên miền

Tình trạng website

1

Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ( english )

http:// english.sexylovesox.com

Đang xây dựng

2

Phòng đào tạo

http://sinhvien.sexylovesox.com

Đang hoạt động

3

Phòng Quản lý khoa học

http://quanlykhoahoc.sexylovesox.com

Đang xây dựng

4

Phòng Thanh tra & ĐBCL

http://dbcl.sexylovesox.com

Đang xây dựng

5

Phòng Hành chính quản trị

http://hcqt.sexylovesox.com

Đang xây dựng

6

Phòng Tài chính kế toán

http://hcqt.sexylovesox.com

Đang xây dựng

7

Phòng Tổ chức cán bộ

http://tccb.sexylovesox.com

Đang hoạt động

8

Phòng Công tác sinh viên

http://ctsv.sexylovesox.com

Đang xây dựng

9

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

http://tuyensinh.sexylovesox.com

Đang hoạt động

10

Trung tâm Khảo thí

http://khaothi.sexylovesox.com

Đang xây dựng

11

Trung tâm Hợp tác quốc tế

http://hoptacquocte.sexylovesox.com/vi/

Đang hoạt động

12

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

http://thvnn.sexylovesox.com

Đang xây dựng

13

Trung tâm CNSH&VSATTP

http://cenbifost.sexylovesox.com

Đang hoạt động

14

Tạp chí Khoa học Công nghệ

http://sexylovesox.com/tap-chi-khcn.html

Đang hoạt động

15

Ban quản lý xây dựng

http:// qlxd.sexylovesox.com

Đang xây dựng

16

Khoa Dệt may & Thời trang

http://khoadmtt.sexylovesox.com

Đang hoạt động

17

Khoa Công nghệ thực phẩm

http://khoacntp. sexylovesox.com

Đang hoạt động

18

Khoa Kinh tế cơ sở

http:// ktcs.sexylovesox.com

Đang xây dựng

19

Khoa Kế toán

http://khoaketoan.sexylovesox.com

Đang hoạt động

20

Khoa Quản trị kinh doanh

http:// khoaqtkd.sexylovesox.com

Đang hoạt động

21

Khoa Tài chính – Ngân hàng

http:// khoatcnh.sexylovesox.com

Đang hoạt động

22

Khoa Điện tử

http:// khoadientu.sexylovesox.com

Đang hoạt động

23

Khoa Điện

http://khoadien.sexylovesox.com

Đang hoạt động

24

Khoa Cơ khí

http://khoacokhi.sexylovesox.com

Đang xây dựng

25

Khoa Công nghệ thông tin

http:// khoacntt.sexylovesox.com

Đang hoạt động

26

Khoa Khoa học cơ bản

http://khcb. sexylovesox.com

Đang xây dựng

27

Khoa Ngoại ngữ

http:// ngoaingu.sexylovesox.com

Đang xây dựng

28

Khoa Lý luận chính trị

http:// llct.sexylovesox.com

Đang xây dựng

29

Khoa GDTCQP

http://gdqp. sexylovesox.com

Đang xây dựng

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan