Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo 6 ngành trình độ đại học...

1. Ngành Quản trị kinh doanh: – Quyết định: 24/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020 2. Ngành Kế toán: – Quyết định: 25/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020 3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí: – Quyết định: 26/QĐ-KĐCLGD ngày 06/3/2020 4. Ngành Công nghệ Thực phẩm: – Quyết định: 38/QĐ-KĐCLGD ngày 24/04/2020 5. Ngành Tài chính – Ngân hàng […]

  • 1
  • 2